Kooperačná tvorba inovatívnych produktov a služieb pre seniorov

Medzinárodná spolupráca zlepšujúca život našich blízkych

Zistiť viac

O projekte I-CARE-SMART

Medzinárodný projekt „Inovatívny ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o starších ľudí“ (z angl. Innovation Ecosystem for Smart Elderly Care) je súčasťou trendu vytvárania podpory pre starších ľudí. Cieľom projektu je vytvorenie a posilnenie spolupráce s organizáciami, ktoré sú schopne poskytnúť najmodernejšie technológie v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti pre starších.


I-CARE SMART je spolufinancovaný z programu Interreg Central Europe a prebieha od 1. mája 2019 do apríla 2022. Projekt sa pripravuje v spolupráci s regionálnymi inštitúciami zodpovednými za implementáciu aktívnych opatrení sociálnej politiky a podporu starších ľudí, projekt reaguje na výzvy regiónu týkajúce sa starnúceho obyvateľstva a nedostatočného zabezpečenia starších občanov.

Viac o projekte

Stratégie a akčné plány

V spolupráci s regionálnymi inštitúciami z radov zástupcov verejnej správy, univerzít, záujmových združení, domovov seniorov, súkromných spoločností, ako aj samotných občanov, bude vytvorená stratégia a zodpovedajúci akčný plán, definujúci konkrétne kroky vedúce k spoločnej tvorbe inovácií pre seniorov.

Školenia

Projektoví partneri, ako aj spolupracujúce partnerské organizácie a spoločnosti vytvárajúce inovatívne produkty a služby, sa zúčastnia školení s cieľom zlepšiť ich znalosti pre spoločnú tvorbu inovácií a ich implementácií do nových produktov a služieb.

Nástroje

Vyvinieme techniky, ktoré napomôžu vytvoriť efektívnu spoluprácu a komunikáciu medzi vývojármi inovácií a cieľovou skupinou – seniormi. Zároveň vďaka vytvorenej platforme SilverStar, podporíme ľahkú a rýchlu komunikáciu a spoluprácu firiem v rámci celej EÚ.

Pilotné projekty

V partnerských regiónoch spolupracujúcich krajín budú realizované pilotné projekty, v rámci ktorých v praxi otestujeme spoločnú tvorbu inovácií, kooperáciou firiem, univerzít, verejnej správy, domovov pre seniorov, ako aj samotných seniorov.