Aktuality

Workshop č.3 k spoločnej tvorbe inovácií pre seniorov

Workshop č.3 k spoločnej tvorbe inovácií pre seniorov

Posledný z rady plánovaných odborných workshopov organizovaných v rámci projektu I-CARE-SMART v rámci procesu spoluvytvárania inovácií zameraných na skvalitnenie života seniorov sa uskutočnil online formou 29.9.2021. Technická univerzita v Košiciach a Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v spolupráci s Inštitútom aktívneho bývania zorganizovali toto podujatie za účelom diskusie a zdieľania poznatkov z oblasti participatívneho plánovania v procese tvorby bývania pre seniorov. Všetky tieto poznatky môžu byť využité pri návrhu a budovaní Centra podpory sociálnej rehabilitácie a vidieckeho komunitného bývania pre seniorov v Obišovciach, ktoré je budované Inštitútom aktívneho bývania. Viac si prečítate v našom článku.

Viac
Workshop č.2 k spoločnej tvorbe inovácií pre seniorov

Workshop č.2 k spoločnej tvorbe inovácií pre seniorov

Technická univerzita v Košiciach, spoločne s Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia a partnermi z oblasti starostlivosti o seniorov, pokračujú v podpore inovatívnych podporných produktov a služieb pre seniorov v Košickom kraji, vďaka projektu I-CARE-SMART. Druhý workshop priniesol zaujímavé podnety, nápady a nové prístupy, ako podporiť vzdelávania seniorov v projekte aktívneho bývania plánovaného zariadenia sociálnych služieb v neďalekých Obišovciach. Viac si prečítate v našom článku.

Viac
Workshop č.1 k spoločnej tvorbe inovácií pre seniorov

Workshop č.1 k spoločnej tvorbe inovácií pre seniorov

Technická univerzita v Košiciach a Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia organizovali 20.8.2021 v Košiciach v rámci projektu I-CARE SMART prvú z rady odborných diskusií týkajúcich sa inovatívnych návrhov a riešení, ktoré môžu byť využité v rámci centra komunitného bývania pre seniorov. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia inštitúcií, ktoré vyvíjajú inovatívne produkty a služby pre seniorov, zástupcovia centier pre seniorov a samotní seniori. Účelom moderovanej diskusie vedúcej k tzv. spoločnej tvorbe inovácií bolo pomôcť navrhnúť v rámci bývania optimálne využitie asistenčných technológií v zariadení sociálnych služieb v Obišovciach, ktoré je navrhované Inštitútom aktívneho bývania. Viac si prečítate v našom článku.

Viac
Diskusia o potrebách seniorov – záverečné stretnutie v Michalovciach

Diskusia o potrebách seniorov – záverečné stretnutie v Michalovciach

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach organizovali dňa 17.7.2020 v rámci projektu I-Care Smart posledný z radu diskusných seminárov v oblasti starostlivosti o seniorov. Stretnutie temer 20 relevantných aktérov z radov verejných inštitúcii, miestnej samosprávy, domovov sociálnych služieb, firiem a výskumníkov, viedlo k identifikácií nových, ako aj k utvrdeniu sa v už poznaných potrebách zúčastnených skupín, vzhľadom na cieľ podporovať zlepšenie životných podmienok seniorov žijúcich v našom kraji.

Viac
Diskusia o potrebách seniorov – tento-krát v Košiciach

Diskusia o potrebách seniorov – tento-krát v Košiciach

Dňa 9.7.2020 sa konalo v poradí tretie stretnutie, ktorého cieľom bola spoločná diskusia zainteresovaných strán, vedúca k definovaniu aktuálnych problémov a výziev, ktoré nás v oblasti starostlivosti o seniorov, či už v prostredí domovov sociálnych služieb alebo ich domácom prostredí, s cieľom konštantného zlepšovania ich kvality života.

Viac
Diskusia o potrebách seniorov – pokračujem v Spišskej Novej Vsi

Diskusia o potrebách seniorov – pokračujem v Spišskej Novej Vsi

V poobedňajších hodinách dňa 3.7.2020 sa tím Technickej univerzity v Košiciach a Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia, presunul so svojim výjazdovým rokovaním z Rožňavy do Spišskej Novej vsi, kde pokračovala diskusia na tému aktuálnych výziev a možností ich riešenia, v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti seniorov, v jednotlivých typoch zariadení, ako aj domácom prostredí.

Viac
Prvá zo série diskusií o potrebách seniorov – začali sme v Rožňave

Prvá zo série diskusií o potrebách seniorov – začali sme v Rožňave

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach organizovali dňa 3.7.2020 v rámci projektu I-Care Smart prvý z radu diskusných seminárov v oblasti starostlivosti o seniorov. Počas tvorivého doobedia konzultovali zástupcovia verejných inštitúcii, miestnej samosprávy, domovov sociálnych služieb, firiem a výskumníkov, rôzne témy danej problematiky, s cieľom identifikácie aktuálnych najprioritnejších potrieb a požiadaviek v oblasti poskytovania starostlivosti o seniorov, ako v jednotlivých typoch zariadení, tak aj v domácom prostredí.

Viac
Spoločná tvorba inovácií - prvý zo série online tréningov

Spoločná tvorba inovácií - prvý zo série online tréningov

16.júna sa uskutočnil prvý zo série online tréningov v rámci projektu I-CARE-SMART, ktorého sa zúčastnilo 53 účastníkov zo 7 európskych regiónov Európsky experti pre spoluprácu v procese tvorby a implementácií inovácií predstavili účastníkom možnosti rôznych postupov pre efektívnu komunikáciu a kooperáciu, ktoré sú vhodné pri aplikácií pre tvorbu nových produktov a služieb zlepšujúc život seniorov. Workshop tak ponúkol školenie k metodológiám Business Model Canvas a Value Proposition Canvas, ktoré môžu výrazne napomôcť pri vytváraní a inovácií produktov a služieb, efektívnou definíciou požiadaviek zákazníkov a potenciálnych rizík.

Viac
Online stretnutie odbornej skupiny SeniorHUB

Online stretnutie odbornej skupiny SeniorHUB

Dňa 19.mája 2020, sa vzhľadom na opatrenia s cieľom boja proti vírusu COVID-19, konalo stretnutie členov odbornej poradnej skupiny pre spoločnú tvorbu nových produktov a služieb v rámci starostlivosti o seniorov, formou online telekonferencie. Stretnutie za účasti všetkých členov 4-parity viedlo k plodnej, temer 3-hodinovej diskusii, ktorá nám pomohla identifikovať požiadavky a potreby cieľových skupín, ktorých naplnenie bude kľúčové pre dlhodobú a pravidelnú spoluprácu tejto expertnej skupiny. Svojimi znalosťami a skúsenosťami prispeli okrem iných aj zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Slovak Business Agency, či Domova pre seniorov Jesienka.

Viac
Stretnutie partnerov v Janove

Stretnutie partnerov v Janove

V termíne 28-30.januára 2020 sa uskutočnilo medzinárodné pracovné stretnutie projektového konzorcia, ktoré sa konalo talianskom Janove, kde sa len potvrdila opodstatnenosť vytvárania spoločných medzinárodných riešení, keďže identifikované problémy a príležitosti, sú v rámci regiónov Dunajského regiónu veľmi podobné, či už z pohľadu potrieb tvorcov inovácií, ako aj z pohľadu úsilia verejných inštitúcií smerom k zlepšeniu životných podmienok seniorov.

Viac
Návšteva LivingLab-ov v Holandsku a Belgicku

Návšteva LivingLab-ov v Holandsku a Belgicku

S cieľom inšpirácie a poznania konceptov spolupráce a podpory tvorby a implementácií inovácií, ktorých kvalitu potvrdili úspešné projekty, sme absolvovali v januári 2020 návštevu centier, poskytujúcich podporné služby, a to konkrétne v holandskom inkubátore YES!Delft a belgickom Living Lab-e Happy Aging Lab, ktorý okrem iného napomáha moderovaniu procesu komunikácie a kooperácie medzi skupinou seniorov a tvorcami nových produktov a služieb, ktorý vďaka tejto forme podpory, môžu získať už vo fáze návrhu a prototypovania, veľmi cennú spätnú väzbu od budúcich potenciálnych zákazníkov, ktorý napomáhajú v tejto úvodnej fáze odhaliť nedostatky a naopak identifikovať prípadné možnosti zlepšenia pripravovaných produktov a služieb, s cieľom zlepšenia predovšetkým ich zdravia a komfortu bývania a pohybu.

Viac
Stretnutie pracovných skupín v Grazi

Stretnutie pracovných skupín v Grazi

Reprezentanti jednotlivých partnerských organizácií sa v dňoch 18. - 19. septembra 2019 stretli v rakúskom meste Graz. Predmetom stretnutia bola diskusia jednotlivých hlavných tématík, na ktoré sa projekt zameriava a to, zapojenie seniorov v rámci procesu vytvárania a implementácie inovácií, spolupráca súkromných spoločností v rámci procesu vytvárania a implementácie inovácií a vývoj a testovanie nástroj participatívneho vytvárania inovácií.

Viac
Úvodné stretnutie projektových partnerov

Úvodné stretnutie projektových partnerov

27. - 28. júna 2019 sa v maďarskom meste Budapešť uskutočnilo úvodné stretnutie projektových partnerov, s cieľom koordinácie práce a diskusie jednotlivých detailov nastávajúcich aktivít. Pod vedením hlavného projektového koordinátora, Mestskej časti Újbuda, boli definované úlohy a zodpovednosť za ich vykonanie na nasledujúcu pracovnú periódu.

Viac
Oficiálne spustenie implementácie projektu

Oficiálne spustenie implementácie projektu

Po pozitívnej informácií o schválení žiadosti o podporu projektu, sme 1.mája 2019 začali s jeho implementáciou v jednotlivých členských krajinách, vrátane Slovenskej republiky, pod záštitou Technickej univerzity v Košiciach a EZÚS Via Carpatia.

Viac