Hlavne aktivity projektu

Stratégie a akčné plány

V spolupráci s regionálnymi inštitúciami z radov zástupcov verejnej správy, univerzít, záujmových združení, domovov seniorov, súkromných spoločností, ako aj samotných občanov, bude vytvorená stratégia a zodpovedajúci akčný plán, definujúci konkrétne kroky vedúce k spoločnej tvorbe inovácií pre seniorov.

Školenia

Projektoví partneri, ako aj spolupracujúce partnerské organizácie a spoločnosti vytvárajúce inovatívne produkty a služby, sa zúčastnia školení s cieľom zlepšiť ich znalosti pre spoločnú tvorbu inovácií a ich implementácií do nových produktov a služieb.

Nástroje

Vyvinieme techniky, ktoré napomôžu vytvoriť efektívnu spoluprácu a komunikáciu medzi vývojármi inovácií a cieľovou skupinou – seniormi. Zároveň vďaka vytvorenej platforme SilverStar, podporíme ľahkú a rýchlu komunikáciu a spoluprácu firiem v rámci celej EÚ.

Pilotné projekty

V partnerských regiónoch spolupracujúcich krajín budú realizované pilotné projekty, v rámci ktorých v praxi otestujeme spoločnú tvorbu inovácií, kooperáciou firiem, univerzít, verejnej správy, domovov pre seniorov, ako aj samotných seniorov.

;